Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího („VOPP") se uplatní ve všech právních vztazích prodávajícího, ve kterých na ně bylo odkázáno. Tyto VOPP upravují obecný rámec obchodních vztahů kvalifikovatelných jako kupní smlouva či smlouva o dílo mezi kupujícím a prodávajícím.

Podmínky sjednané v rámci této smlouvy budou aplikovány na všechny obchodní případy, v jejichž rámci bude prodávající dodávat zboží kupujícímu, pokud nebude pro jednotlivý obchodní případ dohodnuto jinak.